Informace ke zpracování osobních údajů

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

 Společnost: Trade Zone s.r.o.,

IČ: 283 52 611, se sídlem Tyršova 1936/14, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce údajů v rámci své činnosti organizuje společenské akce, kterých se účastní subjekty údajů. V návaznosti na to správce údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je pan Petr Krejčí, e-mail: MF@minutovefoto.cz, v rámci své činnosti

 Správce údajů zpracovává osobní údaje klientů na základě zákonných titulů, které zakládají zákonnost zpracování osobních údajů:

 a) zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 1. b) zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
 2. c) zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;
 3. d) zpracování, ke kterému udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;

 Osobní údaje, které jsou výše uvedenými způsoby správcem údajů zpracovávány, závisí na právním vztahu, který mezi správcem a subjektem údajů vznikne. Správce údajů vždy subjekt údajů informuje o rozsahu jednotlivého zpracování osobních údajů.

2. SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ

III. DALŠÍ INFORMACE

Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě kromě zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o společnost poskytující správci údajů služby v oblasti informačních technologií, webového designu, služeb v rámci zpracování účetnictví a daňového poradenství.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace správce údajů nerealizuje. Výjimkou je uveřejňování osobních údajů na sociálních sítích, ke kterému dal subjekt údajů souhlas. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání jejich prezentace správcem údajů a následně po dobu 10 let k dalšímu využití stejným způsobem, maximálně však do doby odvolání souhlasu k jejich užití. Subjekt údajů je oprávněn tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu MF@minutovefoto.cz. V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas.

Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.

Práva subjektu údajů:

 1. a) na přístup k osobním údajům;
 2. b) na opravu osobních údajů;
 3. c) na výmaz osobních údajů;
 4. d) na omezení zpracování;
 5. e) vznést námitku proti zpracování;
 6. f) na přenositelnost údajů;
 7. g) podat stížnost u dozorového úřadu;
 8. h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a
 9. i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Práva uvedená pod písm. c., d., e., f., g., h., i. může subjekt údajů uplatnit od 25. 5. 2018.
Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Tyto informace vydala v Brně dne 25.5.2018 společnost Trade Zone s.r.o.., jako správce údajů.